WORMER-SCOUTEN

Wormer Scouten

Aktuell

Fotogallerie

Reservierungen

Login

Startseite Impressum Kontakt Links

Frėnn vun de Wormer Guiden a Scouten asbl


D’Frënn vun de Wormer Guiden a Scouten huet als Aufgab de Scoutsgrupp finanziell, materiell a logistesch ze ënnerstëtzen.

Si geréiert och de Scoutshome Saint Jean-Baptiste zu Ohn a këmmert sech ëm d’Verloune vum Home.


De Comité vun de Frënn:

President:
Sekretär: Armand Becker
Tresorier: Jean-Paul Mousel

Memberen:
Simone Gehlen
Martine Poos
Sandro Dall’Armellina
Bob Max
Monique Becker
Véronique Berg


Kontakt:
E-Mail: amicale (at) wormer-scouten.lu
E-Mail: frennvundenwormerscouten (at) wormer-scouten.lu


!! (at) = @ !!
Das Symbol @ wird durch (at) ersetzt, um lästige Spam-Mails zu verhindern